'; ';

Zakład Ekspertyz Gospodarczych poza udostępnieniem narzędzi do obrotu obligacjami koncentruje się na organizacji dostępu do najskuteczniejszej formy finansowania pozabilansowego, jaką jest sekurytyzacja należności. Posiada służące temu celowi autorskie rozwiązania narzędziowe (Emisyjny System Transakcyjny działający na Platformie Elektronicznej Rynku Sekurytyzacji – PERS), wykorzystujące zaawansowane technologie informatyczne, gwarantujące niezawodność i bezpieczeństwo stronom transakcji sekurytyzacyjnych. Spółka promuje sekurytyzację należności prowadząc dwa serwisy www.sekurytyzacja.info oraz www.sekurytyzacja.pl.

Kompleksowa realizacja sekurytyzacji należności obejmuje usługi finansowo księgowe (głównie w obszarze badania podatności aktywów na sekurytyzację), usługi emisyjne (udostępnienie Platformy Elektronicznej Rynku Sekurytyzacji dla użytkowników Emisyjnych Systemów Transakcyjnych), wsparcie informatyczne a także zarządzanie tymczasowe (obejmujące serwisowanie podmiotu emisyjnego – spółki celowej SPV). Pakiet tych usług ma również zastosowanie przy serwisowaniu udostępnianych rozwiązań dla organizacji Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego, mogąc wspomagać jego animatora a także służyć wsparciem podmiotom gospodarczym będącym emitentami obligacji notowanych przez Emisyjne Systemy Transakcyjne w ramach Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000247827 Kapitał zakładowy: 300.000 PLN. Regon: 272728860 NIP: 646-10-14-523