'; ';

Rekomendowaną usługą jest przygotowanie emisji papierów dłużnych do plasowania zarówno na publicznym pozagiełdowym rynku papierów wartościowych, jak również niepublicznym, z zapewnieniem technicznej obsługi emisji fizycznych papierów wartościowych. Spółka posiada doświadczenie w aranżowaniu wieloletnich programów emisyjnych dających finansowanym podmiotom znaczną elastyczność w realizowaniu celów inwestycyjnych.

Interaktywną obsługę czynnych uczestników procesu emisyjnego zapewnia Emisyjny System Transakcyjny Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji pozwalający instytucjom finansowym pełnić rolę animatora Lokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego.

Platforma adresowana jest zarówno dla podmiotów gospodarczych (głównie małych i średnich przedsiębiorstw) poszukujących pozakredytowych form krótkoterminowego finansowania swojej działalności, jak również do inwestorów chcących inwestować swoje nadwyżki finansowe w dające wysoki dochód instrumenty dłużne rynku niepublicznego.

Zasady funkcjonowania PERO i zakres podstawowych usług ukazane są w dostępnej na stronie informacyjnej platformy prezentacji Power Point Zastosowania PERO.

Aktywni uczestnicy obrotu: emitenci oraz nabywcy obligacji (również zdefiniowani nabywcy) uzyskują bezpośredni dostęp do trybu operacyjnego Platformy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami poprzez szyfrowaną stronę logowania.