'; ';

Dzia│aniem bezpoťrednio wspieraj╣cym projekty restrukturyzacji lub stabilizacji finansowej jest zarz╣dzanie tymczasowe (interim management) pozwalaj╣cy naszym konsultantom przejecie roli liderˇw w restrukturyzowanych przedsiŕbiorstwach. Mog╣ oni zajmowaŠ kluczowe stanowiska w firmie klienta bior╣c na siebie odpowiedzialnoťŠ za wdra┐anie rekomendowanych rozwi╣za˝